วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาสุขภาพ
          “เป็นองค์กรนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อสุขภาวะของประชาชน”
พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ
 4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างทีมงานคุณภาพ
เป้าประสงค์หลัก
 1. ระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสานมีคุณภาพและมาตรฐาน
 2. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และมีความเข้มแข็งในการจัดการระบบสุขภาพ
 4. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ และเป็นทีมงานสุขภาพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสานให้มีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่าย
 4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ
ค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กร
 1. ซื่อสัตย์
 2. สามัคคี
 3. มีจิตอาสา
 4. พัฒนาตนเอง

 
^