ประวัติ

ประวัติอำเภอนิคมคำสร้อย

        อำเภอนิคมคำสร้อย เคยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม เมื่อจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๗กันยายน ๒๕๒๕    จึงขึ้นเขตการปกครองอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่นั้นมา  ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ตามประวัติศาสตร์มีหลักฐานที่พอเชื่อถือได้ว่า เมืองนครพนมเป็นเมืองสืบเนื่องมาจากนครในอาณาจักรโคตรบูรณ์ ซึ่งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่บนฝั่งขวา ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี  ส่วนตำนานเมืองโคตรบูรณ์ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีความเป็นมา อย่างไร สรุปว่าอำเภอนิคมคำสร้อย    เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคตรบูรณ์ อันรุ่งเรือง ในอดีต     
        เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ กระทรวงมหาดไทย    ได้ประกาศแบ่งท้องที่อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดนครพนม เป็นกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย มี๕ตำบลคือกกแดง, หนองแวง, นาอุดม, นากอก, นิคมคำสร้อย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ยกฐานะกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย       และได้ตั้งตำบลโชคชัย ขึ้น  โดยแบ่งพื้นที่จากตำบลนิคมคำสร้อย และในปีเดียวกันนี้    อำเภอนิคมคำสร้อยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษหน้า๒๕เล่มที่๙๖ ตอนที่๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๒ต่อมาปี๒๕๒๗ กระทรวงมหาดไทย   ได้อนุมัติให้ตั้งตำบลขึ้นใหม่อีก ๑ ตำบล คือ ตำบลร่มเกล้าโ ดยแยกจากตำบลโชคชัย ตำบลกกแดงและตำบลนิคมคำสร้อย

 

 
        การปกครอง

        แบ่งเขตการปกครองออกเป็น๗ตำบล๗๙หมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิ่นมีเทศบาลตำบล๒แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล๖แห่ง
 
        มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         อำเภอเมืองมุกดาหาร
          ทิศใต้                       ติดต่อกับ         อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร
          ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ         อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร
          ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ         อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
^